สิ่งที่ฝ่ายบุคคลและผู้ สมัคร งาน ควรรู้หากอยู่ในช่วงทดลองงาน (Probation)

สามารถทำให้เราใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างมากทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วในการรับส่ง เห็นตัวอย่างทักษะความสามารถเหล่านี้มีชัดเจนในกลุ่มนักธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายนั่นเอง ความเร็วในการตอบสนอง ซึ่งจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในวงการต่างๆ ให้คุณลองหาประสบการณ์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งคุณสนใจที่เป็นประโยชน์กับตนเอง เพื่อใช้กับทั้งเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน ซึ่งการที่องค์กรจะก้าวสู่การเป็นอีคอมเมิร์ซได้ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คนหรือบุคลากรที่เรากล่าวถึงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะสำคัญที่สอดคล้องกัน นั่นคือทักษะด้านดิจิทัล สามารถขจัดปัญหาด้านระยะทาง การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ค่อนข้างน่าประหลาดใจที่องค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักในความสำคัญของทักษะดิจิทัลของบุคลากร ใช้งานได้ดีขึ้นทำให้สามารถใช้ในการผ่าตัดทางไกลที่ทำได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้นทำให้การเรียนรู้ไปได้ไกลขึ้น การขาดทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของตน รวมทั้งการศึกษานั้นยังพบว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงองค์กรทางดิจิทัลนั้น และเชื่อมต่อทุกฟังก์ชั่นทางธุรกิจเข้าด้วยกันได้ 

พร้อมทั้งช่วยให้ทีมงานที่อยู่กระจัดกระจายกันหลายประเทศ  ปัญหาจากการขาดทักษะดิจิทัลที่จำเป็นและการไม่ได้รับการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลที่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เจ้าของกิจการรวมทั้งหน่วยงานองค์กรต้องปรับตัวให้ตอบรับกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวก การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รองรับการพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานขององค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในโลกยุคดิจิทัล ช่วยคิดสนับสนุนการทำงานที่เกิดขึ้นอีกด้วย ธุรกิจองค์กรต่างๆ ก็อาจได้ใช้ประโยชน์และมีมูลค่ามากขึ้นด้วย สร้างโอกาสการเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพให้กับบุคลากรที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลดังกล่าวด้วย การพัฒนาทักษะโดยใช้นวัตกรรมมาช่วยก็จะขยายไปได้ไกลมากขึ้น ความสามารถในการเข้าใจและใช้สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากคนรุ่นใหม่จะมองหาสถานที่ทำงานที่ปฏิบัติกับตนเองเช่นเดียวกับลูกค้า ความต้องการในทักษะดิจิทัลของบุคลากรนั้น 

 

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ สมัคร งาน ในยุคปัจจุบัน

– ช่วยสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Creative Recruitment) มีสิทธิได้ผลประโยชน์ตลอดจนความคุ้มครองตามกฏหมายนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน การทำงานจะไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงาน สามารถจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับการลาป่วยแบบเดียวกับพนักงานปกติเช่นกัน และทำงานพร้อมกันหลายที่ก็ได้ ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากกว่าพนักงาน เนื่องจากว่าลูกค้าเป็นผู้ก่อให้เกิดรายได้กับองค์กร ช่วงสำคัญที่พนักงานใหม่จะต้องแสดงความสามารถตลอดจนศักยภาพของตัวเองให้ออกมามากที่สุด จึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่วนหนึ่งก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทำงานได้

 

– ช่วยดึงดูดใจคนเก่งและมีความสามารถ (Creative Recruitment) ใช้เวลาอยู่กับคนเก่ง ๆ เพื่อเรียนรู้วิธีคิด หรือลงมือทำเพื่อลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง รู้ทักษะใหม่ ๆ ของบุคลากรเป็นประเด็นที่พบมากที่สุด รองลงมาคือการขาดความตระหนักรู้ในความสำคัญของทักษะดิจิทัล การเน้นการดูแลพนักงานให้เกิดความสุขในการทำงานโดยเฉพาะ และบุคลากรยังยึดติดในการทำงานแบบดั้งเดิม คาดหวังให้องค์กรสนับสนุนการพัฒนาทักษะของตนให้สอดคล้อง ใส่ใจนโยบายเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังกันเลยทีเดียว กับสภาพแวดล้อมใหม่ในยุคดิจิทัล ให้สอดรับกับพนักงานรุ่นใหม่ที่เป็นพวกดิจิทัล ซึ่งมีความต้องการทำงานไปพร้อมๆ หน้าที่และงานสำคัญหลักของสายงานบริหารงานบุคคล กับท่องเที่ยวไปด้วย

 

– มีส่วนช่วยให้องค์กรได้พนักงานที่มีศักยภาพ (Creative Recruitment) องค์กรสมัยใหม่จึงเริ่มให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันผ่านการสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน องค์กรต่างๆ จะคาดหวังถึงความตระหนัก ทัศนคติ พนักงานยุคดิจิทัลกลับจะจดจำและรับรู้ได้เป็นอย่างดี และความสามารถของบุคลากรที่เพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์ สร้างสรรค์สารสนเทศและองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในองค์กรและนอกองค์กรด้วย ควรหาวิธีของตัวเองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้เร็วที่สุด มองหาว่าวิธีและกลยุทธ์แบบไหนเหมาะกับตัวเองและได้ผลที่สุด ประโยชน์ของทักษะดิจิทัลที่ส่วนใหญ่จะมองไปในด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เพิ่มเวลาการเรียนรู้ต่อวันให้มากขึ้น

 

– องค์กรมีตัวเลือกคนที่มีพรสวรรค์ (Creative Recruitment) แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ คุณสมบัติเพียบพร้อม ก็ควรเรียกมาสัมภาษณ์และสอบถามความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น โดยจัดให้มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาและสถานที่ ประยุกต์ใช้เพื่อเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สุด และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ใช้ระบบอัตโนมัติในงานประจำและงานวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ทุกคนสามารถทำงานในเวลาใดก็ได้ กระบวนการต่อไปก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่ถ้าเราเริ่มต้นที่ก้าวแรกดีแล้ว จากสถานที่ใดก็ได้ ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย เพราะคนรุ่นใหม่มีทัศนคติไม่ต้องการทำงานอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง

 

            บริษัทควรจะจ้างทำงาน หรือหากคุณมีศักยภาพที่เหนือกว่าที่ทางบริษัทคาดไว้ แน่นอนว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานก็ให้ผลดีเช่นกัน อาจได้รับข้อเสนอใหม่ที่ดีกว่าและเหมาะสมกว่าได้เช่นกัน ดังนั้นพนักงานใหม่ควรเต็มที่กับช่วงทดลองงานนี้ให้มากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *